loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 6: Vzdělávací institut Středočeského kraje – VISK®

Naše vzdělávací služby jsou důsledně založeny na potřebách cílových skupin.

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje – VISK® je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.
Své aktivity zajišťujeme prostřednictvím více než deseti regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek VISK®, sídlících v některých městech Středočeského kraje a v Praze.

VISK poskytuje další vzdělávání dospělým v rámci celoživotního a profesního vzdělávání. Poskytování vzdělávacích služeb VISK, který je veřejnoprávní neziskovou organizací, je komplexní v rámci celé územní působnosti Středočeského kraje. Poskytování vzdělávacích služeb je důsledně založeno na potřebách cílových skupin a organizací všech zřizovatelů. Ve své hlavní činnosti se VISK soustřeďuje na oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na všech druzích a typech škol a školských zařízení (DVPP), dalšího vzdělávání pracovníků ve veřejné správě (úředníků a ostatních dalších zaměstnanců obecních, městských a krajských úřadů, pracovníků dalších institucí veřejné a státní správy) a volených zástupců obcí, měst a krajů (DVVS), dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách (DVSS), vzdělávání seniorů v rámci tzv. Akademie 3. věku VISK (A3V VISK), vzdělávání určené pro širokou veřejnost a dále na vzdělávání v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací (CPR).
Integrální součástí DVPP, DVSS, a DVVS jsou, kromě prohlubujícího průběžného vzdělávání, také kvalifikační studia podle potřeb cílových skupin včetně programů rekvalifikačních a programů profesních kvalifikací.

Vzdělávací programy nabízené VISK jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Spektrum akreditací je průběžně postupně rozšiřováno, dobíhající akreditace jsou prodlužovány a aktualizovány na další období.

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) je partnerem projektu Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje. Zapojen je do těchto klíčových aktivit:

 • KA 2 – Rozvoj gramotnosti – čtenářská, cizojazyčná a digitální gramotnost
 • KA3 – Vzdělávání pro trh práce – rozvoj polytechnického vzdělávání, rozvoj podnikavosti a kreativity pedagogů, podpora a profesní rozvoj kariérového poradce

IKAP II KA2 – Rozvoj čtenářské gramotnosti

Ve spolupráci se spisovatelkou Klárou Smolíkovou jsme připravili program podpory čtenářství zaměřený na práci s komiksem. Cílem programu „Mluvíme v bublinách" je poskytnout učitelům nové náměty a nápady k rozvoji čtenářství zároveň s dlouhodobější metodickou podporou. Ve školním roce 2020/2021 bude zaměřen na MŠ a na 1. stupeň ZŠ, v následujících 2 letech pak na 2.st. ZŠ a SŠ.


IKAP II KA2 – Rozvoj cizojazyčné gramotnosti

„Školní tandem pro CLIL" – Cílem této aktivity je pomoci ZŠ a SŠ zavádět metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning - jedná se o integrování angličtiny nebo jiného cizího jazyka do výuky nejazykových předmětů). Projekt umožní učitelům nejazykových předmětů rozšířit jejich jazykové kompetence v cizím jazyce absolvováním jazykového kurzu, následně získat dovednost vést hodiny metodou CLIL a vytvoří prostředí pro sdílení zkušeností v jednotlivých školách i mezi zúčastněnými školami navzájem.


IKAP II KA2 – Rozvoj digitální gramotnosti

„Digitální gramotnost bezpečně" - Projekt nabízí učitelům ZŠ a SŠ několik oblastí, v nichž zvýší podle své odbornosti či potřeb školy své dovednosti v digitálním prostředí. Cílem aktivity je během 3 let trvání projektu seznámit pedagogy s novými strategiemi bezpečí v kyberprostoru a vytvořit informační brožuru a vzdělávací animovaný film pro žáky školy. Aktivita je určena učitelům IT ideálně v týmu s metodikem prevence školy.
„Cloudová řešení" - Půlroční cyklus technické podpory, implementace nástrojů cloudového řešení, proškolení pedagogických pracovníků, představení možností digitální komunikace.


IKAP II KA3 – Vzdělávání pro trh práce

Projekt poskytne podporu a profesní rozvoj kariérovým a výchovným poradcům na ZŠ a SŠ, kteří se budou moci zúčastnit podle výběru některé z následujících aktivit: pracovní setkání, workshopy, supervize a odborné konzultace.


IKAP II KA3 – Vzdělávání pro trh práce

„Polytechnika v MŠ a ZŠ" - Pro rozvoj polytechnických dovedností nabídne MŠ a ZŠ projekt několik aktivit. Cílem je rozšíření kompetencí učitelů v polytechnice prostřednictvím témat zaměřených na ochranu přírody, techniku a manuální zručnost. Zúčastnění učitelé absolvují workshop v rozsahu 6 hodin a odborné konzultace v rozsahu 20 hodin.

Další profesní vzdělávání

 • pedagogických pracovníků – DVPP: vzdělávací programy pro všechny kategorie pedagogických pracovníků a všechny druhy a typy škol a školských zařízení
 • veřejné správy – DVVS: vzdělávání úředníků a volených členů zastupitelstev
 • sociálních služeb – DVSS: vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách


Vzdělávání seniorů – Akademie třetího věku VISK®

 • dvousemestrální studijní programy Historie a kultura, Svět literatury, Dějiny umění
 • jednosemestrální studijní cykly
 • jazykové a jiné kurzy i jednotlivé semináře

Centrum pro rekvalifikace

 • metodika a koordinace středočeských středních škol v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací
 • VISK® je autorizovanou osobou pro zkoušky k získání několika profesních kvalifikací


Spolupráci v dalších projektech a mezinárodních aktivitách

 • vlastní realizované projekty nebo partnerství v projektech ESF, MŠMT atd.
 • projekty grantových programů U. S. Embassy, Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) atd.
 • pracovní kontakty v rámci dohody čtyř regionů – ČR, Německo, Polsko, Francie
 • participace v mezinárodních projektech středočeských měst

 

P_06 IMG_8081

P_06 IMG_8223

P_06 IMG_8244

P_06 IMG_8259