loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 55: Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

Praktická škola pomáhá dětem s jinými vzdělávacími potřebami.

 

Praktická škola je určena pro dívky a chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili školní docházku v základní škole zřízené podle §16 odst.9, kteří se vzdělávali v základní škole speciální podle RVP ZŠS díl I a dále pro žáky s lehkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení si vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v profesní oblasti přípravy pokrmů i v každodenním životě.

Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz zejména na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků.

Žáci jsou vzděláváni podle RVP pro praktickou školu dvouletou, zpracovaného do školního vzdělávacího programu č.j. 712/2018/ZSPS – Škola pro život.

Díky partnerskému zapojení se do projektu IKAP II zamýšlíme dovybavit polytechnickou učebnu, která bude sloužit k rozvoji manuálních dovedností žáků. Tato oblast dovedností je nesmírně důležitá pro jejich uplatnění v životě a začlenění se do pracovního procesu, který bude odpovídat jejich schopnostem, dovednostem a možnostem.

 

P_55_Medailonek_foto IMG_20201210_122226

P_55_Medailonek_foto Zavěrečné zk PŠ 2020

P_55_Medailonek_foto Závěrečné zk PŠ 2020