loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 50: Gymnázium Vlašim

Obchodní akademie je škola pro život.

 

Gymnázium Vlašim se nachází v samotném srdci Podblanicka. Rázovitém krásném kraji, ve kterém se snoubí historie a starobylé tradice s pulsující přítomností. Také naše Gymnázium usiluje o to být moderní, ale zároveň tradiční institucí. Moderní v organizaci práce, v otevřenosti novým poznatkům a v tvořivosti. Tradiční v důrazu na morální hodnoty, slušnost, dobré mezilidské vztahy.

Náš pedagogický sbor se dlouhodobě zaměřuje na propojení výchovné a vzdělávací složky, rozvoj intelektových a osobnostních předpokladů jednotlivce. Naším cílem je dosáhnout rovnováhy mezi rozvojem dovedností a nárůstem vědomostí žáků. Chápeme však, že předpokladem tohoto procesu jsou především přátelské mezilidské vztahy, a to jak mezi učiteli, tak mezi žáky. S počtem 355 studentů můžeme nabídnout rodinné prostředí, vstřícnost a naplňování individuálních potřeb.

Gymnázium má také nezastupitelnou roli v kulturně-vzdělávacím a společenském životě obce. Naše škola spolupracuje s Podblanickým ekocentrem, s Kulturním domem Blaník, s Muzeem Podblanicka, s Arboretem a meditační zahradou IRIS v Kácově a s mnoha dalšími místními organizacemi.

Při studiu je kladen důraz na možnost profilace každého žáka a rozvoj jeho nadání. Během studia žáci absolvují adaptační, lyžařský i sportovní kurz. Účastní se mnoha předmětových soutěží a olympiád. Škola má dobré zahraniční kontakty, organizuje zahraniční zájezdy a výměnné pobyty v Německu. Žáci se také zapojují do literárně-dramatických dílen a divadelních představení.
Vzdělávání chápeme jako cestu k smysluplnému plnohodnotnému životu, na níž chceme být našim žákům dobrými průvodci.

Ve školním roce 2020 – 2021 se naše škola stala spolupracujícím partnerem v projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje", s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Hlavním cílem projektu je podpořit intervence naplánované v Krajském akčním plánu vzdělávání II Středočeského kraje vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání na území Středočeského kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.

Aktivity školy:

  • Čtenářská gramotnost

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ

  • Digitální gramotnost

Využívání tabletů
Prezentační dovednosti
Základy programování
Tvorba webu
ICT pro ředitele
Kyberšikana

  • Jazyková gramotnost

Inovativní metody ve výuce jazyků

  • Matematická gramotnost

CLIL v matematice

  • Kreativita

Komunikační dovednosti pro pedagogy
Využívání pamětníků ve výuce
Podpora rovných příležitostí:
Kritické myšlení v pedagogické praxi
Diferenciace výuky s ohledem na odlišné potřeby žáků
Jak komunikovat s rodiči

 

cropped-Návrh_web_1

P_50 1

P_50 2