loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 46: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace

Zohledňujeme individuální potřeby a možnosti žáků vyplývající z jejich handicapu.

 

Naše škola je pro všechny své žáky bezpečným prostředím, ve kterém jsou respektovány a v průběhu vzdělávání zohledňovány individuální potřeby a možnosti žáků vyplývající z jejich handicapu. Během vzdělávání činnostního a praktického charakteru jsou uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy, prostředky a formy práce a žákům je poskytována taková míra podpůrných opatření, s jejíž pomocí mohou dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem.

Škola poskytuje předškolní, základní a střední vzdělávání v souladu se školským zákonem. Důraz klademe na zabezpečení speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme se všemi partnery, kteří nám pomáhají připravit naše žáky pro život ve společnosti. Žákům se snažíme být dobrým vzorem a příkladem jim jdeme zejména v oblasti vzdělávání. Naši práci chápeme jako veřejnou službu.

Každý náš žák získá vědomosti a dovednosti dané učebními nebo individuálními plány. Po ukončení vzdělávání v naší škole se v maximální míře zapojuje do života společnosti.

Škola má tyto součásti:
Mateřská škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona č. 564/2004 Sb.

 • Mateřská škola logopedická (škola pro děti se závažnými vadami řeči)
 • Mateřská škola speciální (škola pro děti se souběžným postižením více vadami)

Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona č. 564/2004 Sb.

 • Základní škola logopedická (škola pro žáky se závažnými vadami řeči)
 • Základní škola praktická (škola pro žáky s mentálním postižením)

Základní škola speciální
Střední škola

 • Praktická škola jednoletá
 • Praktická škola dvouletá

Školní družina
Speciálně pedagogické centrum

Všechny tyto součásti školy jsou umístěny v jednom areálu, který svými výbornými materiálně technickými podmínkami umožňuje kvalitní péči o děti s nejrůznějšími typy postižení – budova byla vyhodnocena jako "Stavba roku 2003". Jednotlivé pavilony areálu jsou propojeny, čímž je usnadněna návaznost péče a spolupráce mezi jednotlivými součástmi školy.
Materiálně technické podmínky školy:

 • 14 kmenových tříd
 • Jídelna
 • Učebna pro výuku základů výpočetní techniky
 • Učebna pro výuku výtvarné výchovy
 • Univerzální učebna, nejčastěji využívaná pro výuku chemie, fyziky a hudební výchovy
 • Místnost pro práci školní družiny
 • Tělocvična
 • Rehabilitační tělocvična
 • Rehabilitační bazén s posuvným dnem a protiproudem
 • Sauna
 • Cvičný byt a cvičná kuchyň
 • Krejčovská dílna
 • Školní dílny
 • Keramická dílna
 • Snoezelen (místnost pro multisenzoriální stimulaci)
 • Školní zahrada a hřiště

Realizovali jsme, nebo realizujeme řadu projektů (https://www.zsrako.cz/web/o-skole/projekty), nově jsme partnerem IKAP II Středočeského kraje a již teď se těšíme na nové vybavení.

 

škola0016

DSC_1481 - kopie

foto děti kruh ruce