loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 28: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav

Škola s třistaletou tradicí.

 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je školou s více než třistaletou tradicí. Piaristické gymnázium vzniklo v Kosmonosích v roce 1688 a od roku 1784, kdy došlo k přestěhování, je škola situována do Mladé Boleslavi. Od roku 1993 je gymnázium pojmenováno po významném absolventovi, rektorovi a profesoru Karlovy univerzity, historikovi Dr. Josefu Pekařovi.

V osmi třídách osmiletého a ve dvanácti třídách čtyřletého gymnázia každoročně studuje téměř šest stovek studentů.

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře se hlásí k tradicím více než třistaletého kontinuálního středního vzdělávání v regionu a z tohoto důvodu je přirozeným centrem pro vzdělávání talentované mládeže ze širokého okolí.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme si stanovili tyto priority:

 • Respekt k přirozeným potřebám jednotlivce, úcta k člověku a přírodě na naší planetě.
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce.
 • Učení – smysluplné, přiměřené s možností výběru.
 • Vyučovací proces za spoluúčasti a spolupráce všech subjektů.
 • Škola – kulturní a vzdělávací středisko regionu.
 • Bezpečné a podnětné sociální prostředí.
 • Otevřenost a spolupráce žáků, učitelů a rodičů, spočívající ve včasném a adekvátním řešení nežádoucích jevů na odborné i lidské úrovni.

Uskutečnění priorit vzdělávání na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře docílíme prostřednictvím čtyř vzdělávacích oblastí:

 • Český jazyk nás naučí komunikovat, rozumět obsahu, formulovat myšlenky.
 • Cizí jazyky nám pomohou domluvit se v rámci Evropy a světa, získávat informace.
 • Matematika podpoří naše logické myšlení a dá nám nástroje ke zvládnutí technických, ekonomických i přírodovědných problémů.
 • Informatika nám umožní dále se rozvíjet a uplatnit se na trhu práce.

Tyto čtyři pilíře vzdělávání doplňují ostatní vzdělávací oblasti organizované převážně formou volitelných předmětů. Jejich vhodným výběrem se náš žák připraví na studium kterékoli vysoké školy u nás i v zahraničí.

Vše je podpořeno výbornými podmínkami pro sportovní a kulturní aktivity, které se realizují v zájmových útvarech.

Absolvent tedy především:

 • umí vyhledat a analyzovat problém, zvolit vhodné postupy k jeho řešení, je schopen efektivně zorganizovat svou práci, využívat experimentální postupy, rozvíjet své pracovní návyky i schopnost týmové spolupráce
 • je schopen účinně, ale současně kriticky pracovat s nejmodernějšími informačními a komunikačními prostředky
 • osvojuje si a užívá možnosti jazyka (mateřského i cizího) jako základního předpokladu pro další vzdělávání ve všech oborech, je schopen porozumět různým typům textů, dokáže přesně formulovat své myšlenky, zvládá pravidla mezilidské komunikace, je schopen kultivovaně vystupovat na veřejnosti
 • je vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zapojení do života společnosti, zná, respektuje a uplatňuje mravní principy a pravidla společenského chování, ovládá základní poznatky o konání člověka v minulosti jako prostředek uchování kontinuity historické paměti
 • je schopen vnímat a podle svých možností i tvořivě využívat umění jako specifický způsob poznání a komunikace, prostřednictvím umění prohlubuje své pochopení kulturních odlišností různých etnik a národů
 • uvědomuje si hodnoty přírodního prostředí a nutnost péče o ně, uvědomuje si potřebu uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje
 • osvojí si pohybové aktivity a je si vědom vlivu těchto aktivit na udržení zdraví, osvojí si znalosti potřebné k poskytnutí nezbytné pomoci v situacích ohrožení zdraví, je si vědom nebezpečí návykových látek a jiných škodlivin

V průběhu vzdělávání se respektují individuální možnosti žáka, jeho potřeby, pozornost je věnována formování žákovy osobnosti.

Gymnázium Dr. J. Pekaře vstupuje do projektu IKAP II jako partner s finančním podílem ve výši 604 204,- Kč a poskytnuté finanční prostředky využije především pro realizaci šablon:

 • Zahraniční mobilita pedagogických pracovníků.

Plánujeme vyslání šesti kolegů do zemí Evropy, ve kterých by měli zdokonalit své dovednosti a nabýt nových zkušeností

 • Tandemová výuka na SŠ/VOŠ

Rádi navážeme na dobré zkušenosti z tandemové výuky realizované v první vlně tzv. šablon pro SŠ

 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Jedna z nejefektivnější šablon současnosti a těšíme se na její pokračování alespoň do června roku 2023

 • Personální podpora – Školní kariérový poradce

Prodloužení současného stavu, kdy na škole efektivně funguje školní kariérový poradce

Věříme, že se podaří prostřednictvím projektu i částečně obnovit zastaralé technické vybavení školy, které zejména v posledních měsících více než nutně potřebujeme.

 

 

P_28_Medailonek_foto 20190826_073119