loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 17: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno

Podstatná část výuky všech oborů probíhá ve zdravotních nebo sociálních  zařízeních.

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno byla otevřena v roce 1947 jako jedna z prvních poválečných škol. Má výhodné umístění v centru města, s dobrou dopravní obslužností. Součástí školy je i venkovní prostranství sloužící ke sportovnímu využití.

Hlavní činností školy je výchova a vzdělávání žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy. V oborech Praktická sestra, Zdravotnický asistent a Sociální činnost jsou žáci připravováni pro přímý výkon profese, obor Zdravotnické lyceum je přípravou pro vyšší či vysokoškolské studium. Pedagogická činnost na vyšší odborné škole je zaměřena na profesní vzdělávání studentů v oboru Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra a Sociální práce.

Podstatná část výuky oborů Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra probíhá ve zdravotnických zařízeních, převážně v Oblastní nemocnici Kladno. Odborná praxe je i součástí studia oboru Sociální činnost, je realizována na pracovištích a v institucích zabývajících se sociálními podmínkami lidí. Studenti oboru Sociální práce plní odbornou praxi v sociálních zařízeních v okrese Kladno. Kratší odborné stáže na vybraných pracovištích zdravotnických zařízení absolvují i žáci oboru Zdravotnické lyceum.

K realizaci moderního vyučování stále více slouží učitelům prostředky informačních a komunikačních technologií – interaktivní tabule, dataprojektory, počítače, vizualizéry apod. Škola se zaměřuje na projektové vyučování, ve kterém je aktivita přenechána žákům a studentům, učitel plní funkci supervizora. Při této formě výuky studující spojují poznatky z více předmětů, využívají získané vědomosti a dovednosti v praxi, učí se pracovat v týmu, pracují z vlastního zájmu.

Škola realizuje kurzy, stáže, exkurze, besedy a semináře s odborníky a další činnosti, které přispívají k doplnění předmětů vzdělávání zejména těch, které jsou zaměřeny na budoucí profesní uplatnění žáků a studentů.

Zapojení školy v rámci projektu IKAP II
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno, Havířská 1141 plánuje v rámci projektu IKAP II následující aktivity:

  • Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ, VOŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

 

 

 

 

P_17 foto 1

P_17 foto 5

P_17 foto 3

P_17 foto 2

P_17 foto 4