loader

PŘEDSTAVUJEME VÁM PARTNERY PROJEKTU IKAP II

partner číslo 57: Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. Stochov

Naše škola vznikla na základě velké touhy rodičů po vzdělání těžce hendikepovaných dětí.

 

Škola Slunce vznikla v roce 1991 jako první soukromá škola v České republice pro děti s více vadami. Působí ve Středočeském kraji na Kladensku. Zařízení bylo založeno na základě velké touhy rodičů po vzdělání těžce hendikepovaných dětí. Už od samého začátku byly na prvním místě děti, respektování jejich osobností, uplatňování individuálních přístupů a pochopení pro jejich zvláštnosti. Škola začínala s 26 žáky a od prvního dne byla velká snaha pro integraci těžce postižených dětí.

V současné době škola vzdělává na 70 dětí s různým stupněm postižení. K původně základní škole ve Stochově, kde se dnes nachází i rehabilitační třídy pro děti s těžšími hendikepy, se v roce 1992 otevřela základní a praktická škola Slunce v Unhošti. V dalších letech začala fungovat také mateřská škola v Kyšicích a Horním Bezděkově pro téměř 50 předškoláků nejen se speciálními potřebami. Škola Slunce je tak unikátní zařízení nabízející kompletní vzdělávání pro děti se zdravotním postižením od předškolního vzdělávání, přes základní školu až po dvouletou střední školu pro absolventy deváté třídy. Je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty.

Mateřská škola Slunce respektuje individuální potřeby, zájmy a nadání dětí, podporuje jejich sebevědomí a zvídavost. Učitelky a asistentky ve školce dávají dětem možnost rozvíjet se a pokládají jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí.

Základní škola poskytuje denní komplexní péči zahrnující vzdělávání a výchovu, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků. Pedagogové organizují mnoho výletů, cest za poznáním a s žáky vyjíždějí i na pobytové školy v přírodě. Děti se na nich věnují rozličným aktivitám a rozšiřují své dovednosti a schopnosti, setkávají se s novými poznatky, s jiným prostředím i lidmi. Pobyty mají proto nejen zdravotní význam, ale přispívají i k lepší psychické pohodě dětí a mladých lidí s mentálním postižením.

Počet žáků ve třídách základní školy se pohybuje od 4 do 8. Při zařazování žáků do tříd přihlíží škola především k psychickým a osobnostním zvláštnostem dětí a snaží se naplňovat jeden ze svých stěžejních cílů, integraci žáků s různým stupněm a druhem postižení. Ve všech třídách pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a kvalifikovaní asistenti pedagoga. Hendikepované děti mohou také využívat terapie v tzv. snoezelenu vybudovaném přímo ve škole ve Stochově. Multisenzorické prostředí je určené pro relaxaci a pomáhá nesoustředěným a hyperaktivním dětem s různým stupněm postižení. Další z terapií, které škola zajišťuje, jsou například relaxační jízdy na koních a canisterapie.

Střední škola sídlí v budově v Unhošti. Výuka je zaměřena na zvládnutí péče o domácnost a k vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání.

V podstatě od začátku fungování školy je v provozu její školské poradenské zařízení. Speciálně pedagogické centrum Slunce poskytuje poradenské služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám od nejútlejšího věku do dospělosti. V roce 2017 se služby rozšířily také o pedagogicko-psychologickou poradnu. V SPC-PPP Slunce pracují speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovník. Aktuálně mají v terénní a ambulantní péči přes 2000 klientů z několika regionů (Kladensko, Praha, Praha-západ, Beroun, Rakovník, Slaný a další).

Na školu Slunce navazuje Centrum služeb Slunce všem, které poskytuje celé spektrum sociálních služeb - ambulantní (denní stacionář, sociálně terapeutická dílna aj.), terénní (pečovatelská služba, osobní asistence), pobytové služby (např. chráněné bydlení, odlehčovací služby) a poradenské služby. Provozuje chráněnou pekárnu a Kavárnu, kde na chráněných místech zaměstnává lidi s postižením, kteří by si jen obtížně hledali práci. Mnoho z nich prošlo také školou Slunce. Své klienty Slunce přibližuje co nejběžnějšímu a nejsamostatnějšímu způsobu života.

Celé uskupení Slunce je tak naprosto unikátním souborem zařízení, která poskytují širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé s různými druhy mentálního a kombinovaného postižení. Nadační fond Slunce pro všechny tato zařízení zastřešuje a pomáhá dofinancovávat.

Více se o činnosti Slunce dozvíte na webu www.slunce.info nebo na facebookových stránkách fb.com/slunceinfo.

Projekt IKAP II umožňuje zvyšovat kvalitu výuky, pedagogičtí pracovníci mají možnost zvyšovat svou odbornost prostřednictvím seminářů a workshopů, vzájemně sdílet své zkušenosti, pro žáky organizovat školní kluby a tím tak žáky socializovat, prohlubovat a rozvíjet v nich poznatky získané při vyučování.

 

P_57_Medailonek_ foto Slunce1

P_57_Medailonek_ foto Slunce2

P_57_Medailonek_ foto Slunce5

P_57_Medailonek_ foto Slunce6

  

 

Zde naleznete podklady z našich projektových konferencí.
Číst více
Jsme uznávaná střední škola, která má za sebou mnohá ocenění, ale také respekt a úspěchy.
Číst více
Uvědomujeme si, že je potřeba podporovat žáky v rozvoji silných stránek.
Číst více
Po absolventech střední průmyslové školy je v regionu velká poptávka.
Číst více
Náš nejslavnější kroužek Laborky.cz spolupracuje s Českou televizí na pořadu Zázraky přírody .
Číst více
Všechny naše vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT, MV a MPSV.
Číst více
Naše průmyslovka je držitelem certifikátu „Světová škola / Global Action Schools".
Číst více
Spolupracujeme se školami ve Francii, na Maltě a v Irsku.
Číst více
Absolventi naší školy jsou úspěšnými studenty vysokých škol.
Číst více
Naše absolventy naleznete v každém koutě republiky, v mnoha částech Evropy, ale i na jiných světadílech.
Číst více
Dáváme studentům jedinečnou příležitost studovat odborné předměty v anglickém jazyce.
Číst více
Pomáháme řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku.
Číst více
Naši studenti dostávají pravidelná měsíční stipendia a finanční odměny za práci na zakázkách.
Číst více
U nás „kovářova kobyla" nechodí bosa. Budujeme a vylepšujeme a stavíme.
Číst více
Třetím rokem spolupracujeme se zdravotnickou školou ve městě Fermo, která je součástí Universita Politecnica delle Marche.
Číst více
V celé škole je k dispozici WIFI. Dovolujeme žákům používat vlastní notebooky a tablety.
Číst více
Naše škola je dlouhodobě jednou z nejlepších středních škol v regionu v úspěšnosti u maturit.
Číst více
Na vysoké školy se hlásí pravidelně všichni absolventi, míra úspěšnosti je téměř stoprocentní.
Číst více
Rozvíjíme individuální schopnosti a dovednosti žáků prostřednictvím pestré nabídky volitelných předmětů, projektů a nepovinných aktivit.
Číst více
Jako první státní škola v Kladně jsme se rozhodli zaměřit na maturitní obory v umělecké oblasti.
Číst více
V roce 2019 jsme se podle hlasování absolventů středních škol z celé České republiky stali druhou nejoblíbenější a nejoceňovanější školou ve Středočeském kraji.
Číst více
Nadstandardně nabízíme studentům spektrum jazyků jako angličtina, francouzština, němčina, ruština a latina.
Číst více
Naše maturitní a pomaturitní obory plně reflektují současný trend Vzdělávání 4.0 a Průmyslu 4.0.
Číst více
Naším cílem je příprava žáků na úspěšný start profesní kariéry. K tomu využíváme dokonale vybavené zázemí školy.
Číst více
Naše výuka přírodovědných a lesu blízkých oborů probíhá přímo v mimořádně cenném prostředí CHKO Křivoklátsko.
Číst více
Jsme centrem pro vzdělávání talentované mládeže ze širokého okolí.
Číst více
Máme dlouholetou tradici práce s postiženými žáky a zakládáme si na individuálním přístupu.
Číst více
Spolupracujeme s VŠCHT, Krajskou hospodářskou komorou, Nadací Unipetrol, Chemickou asociací, firmou Synthos, a. s., a řadou sociálních partnerů regionu.
Číst více
Dlouhodobě spolupracujeme se zdravotnickými a sociálními zařízeními v regionu, pro žáky a studenty připravujeme veliké množství odborných exkurzí.
Číst více
Jsme zapojeni do prestižního mezinárodního programu Duke of Edinburgh, který u studentů podporuje osobní rozvoj a dobrovolnictví.
Číst více
Jsme komunita, respektujeme individualitu, inovujeme vzdělání a všichni se podílíme na chodu školy.
Číst více
Chceme žáky připravit na smysluplné povolání tak, aby našli uplatnění na trhu práce.
Číst více
Fungujeme již od konce 19. století, respektive již od 1. září 1883, kdy byla v Mladé Boleslavi zřízena zimní hospodářská škola.
Číst více
Naši studenti se v soutěžích často umisťují na „ bedně" i v celostátních kolech.
Číst více
Jsme nositeli titulu Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK, Fakultní škola Farmaceutické fakulty UK a spolupracujeme s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR.
Číst více
Při výuce využíváme modely, obrazové pomůcky, instruktážní videofilmy a interaktivní tabule, pracujeme s elektronickými výukovými materiály.
Číst více
Na konci našich studií je profese, ve které se člověk setká s radostí přicházení na svět, tak i s bolestným okamžikem odcházení, a to na žádné jiné škole zažít nemůžete.
Číst více
„S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali sobě, druhou, abyste pomohli světu." Audrey Hepburn
Číst více
Naše škola v roce 2007 vzkřísila za podpory Města a Lázní kulinářskou akci - mezinárodní soutěžní přehlídku odborných učilišť s názvem Gastro Poděbrady.
Číst více
Jsme nositeli certifikátu kvality Asociace kuchařů a cukrářů a Evropské ceny kvality za zahraniční stáže.
Číst více
V naší škole vznikl naprosto kompaktní, soudržný, přátelský kolektiv pedagogů, který má velmi dobré vztahy se studenty.
Číst více
Naše škola má 28 tříd s netradičně uspořádaným prostředím včetně relaxačních částí učeben.
Číst více
Ve škole klademe důraz na zabezpečení speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Číst více
Naše škola je koncipovaná jako bezbariérová, s možností využívat internet i po vyučování a možností Wi-Fi připojení.
Číst více
Jeden z našich absolventů se stal 200. Gentlemanem silnic. Jsme na Hynka opravdu velmi pyšní!
Číst více
Jsme držitelé ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2019 za regionální a evropskou dimenzi kariérového poradenství na střední škole.
Číst více
Vzdělávání chápeme jako cestu k smysluplnému plnohodnotnému životu, na níž chceme být našim žákům dobrými průvodci.
Číst více
Do výuky odborných předmětů na obchodní akademii jsou zváni jako mentoři zaměstnavatelé a odborníci z praxe.
Číst více
Uchazečům nabízíme jedinečný maturitní studijní obor, kterým je vinařství.
Číst více
Filozofie naší školy je vychovat z žáků slušné lidi, kteří umí pozdravit, poděkovat, poprosit a nabídnout pomoc druhým.
Číst více
Pro naše vyučující a zaměstnance je důležitý kladný vztah k žákům, rodičům a široké veřejnosti.
Číst více
Praktická škola pomáhá dívkám a chlapcům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Číst více
Šikovní řemeslníci a technici jsou potřeba neustále, o svou práci se tak bát nemusí.
Číst více
Jsme unikátní zařízení nabízející kompletní vzdělávání pro děti se zdravotním postižením od předškolního vzdělávání, přes ZŠ až po dvouletou SŠ pro absolventy deváté třídy.
Číst více