loader

PPP WEBINÁŘ: DIagnostika předpokladů (dovedností a schopností) v oblasti matematiky


Účastníci budou seznámeni s jednotlivými subtesty zaměřenými na posouzení úrovně matematických schopností a dovedností v oblasti numerace, základních číselných operací, aplikace číselných operací. Budou zacvičeni v administraci a vyhodnocení jednotlivých subtestů, v interpretaci výsledků. Bude nastíněna možnost intervence, podpůrných opatření na podkladě zjištěných dat

 


Termín: 5. 1. 2023 (8:00 - 14:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Cílová skupina: školní psychologové a speciální pedagogové

Bližší obsah:
Společně probereme níže uvedené.   

Příklady probíraných témat

  • Seznámení se standardizovaným diagnostickým nástrojem, s možnostmi a využitím předkládaného testu; zásady práce se standardizovanou diagnostikou; základní psychometrické vlastnosti testu. Schopnosti a dovednosti ovlivňující výkony v matematice. Nastavení spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga.
  • Numerace – charakteristika subtestů zaměřených na oblast numerace - čtení, psaní čísel, poziční hodnota číslice v čísle, jmenování číselných řad, porovnávání, znázorňování čísel na číselné ose. Administrace, vyhodnocení a interpretace získaných dat, nastínění případné intervence.
  • Základní číselné operace – ověření znalosti nejen samotných numerických operací, ale i zvládnutí dílčích mezikroků, které se na chápání operací podílí; automatizace jednotlivých operací – charakteristika subtestů, administrace, vyhodnocení a interpretace získaných dat, nastínění intervence.
  • Aplikace číselných operací – ověření pochopení operací samotných a jejich aplikace – charakteristika subtestů, administrace, vyhodnocení a interpretace získaných dat, nastínění intervence.

Max. počet účastníků: 20

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Ivana Uhrová, e-mail: uhrova@pppsk.cz.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře. 

Přihláška na akci: