loader

I KAP

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_16_034 – Projekt Implementace krajských akčních plánů I. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl napsán projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Jedná se o dvouletý projekt, jehož fyzická realizace byla zahájena 1. 4. 2018 s předpokládaným datem ukončení 31. 3. 2020. Celkové způsobilé výdaje projektu činní 145 586 510,47 Kč.

V projektu dochází k propojení řady témat, která byla dosud řešena především samostatně. Jeho inovativnost tak spočívá v systémovosti řešení. Projekt je koncipován se zaměřením na podporu pedagogických pracovníků formou seminářů, síťování a workshopů. Důraz je také kladen na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory. Dojde také k pilotnímu testování nových nástrojů včetně jejich vyhodnocení. Hlavním cílem je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvýšení kvality vzdělávání na území Středočeského kraje, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, kterými jsou:

  • Čtenářská a matematická gramotnost žáků 2. st. ZŠ a žáků SŠ
  • ICT kompetence a rozvoj výuky cizích jazyků
  • Polytechnické vzdělávání
  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • Inkluzivní vzdělávání
  • Podpora škol jako Center celoživotního učení
  • Kariérové poradenství

Na realizaci těchto aktivit se podílí 20 partnerů s finančním příspěvkem (partner uzavřel s příjemcem partnerskou smlouvu a získal partnerský rozpočet) a 28 spolupracujících partnerů (škola, která se podílí na realizaci vybraných aktivit projektu, ale neuzavřela partnerskou smlouvu, ani neobdržela vlastní podíl z dotace. Získá pouze nově pořízené ICT vybavení).

Pro bližší informace se obracejte na projektovou manažerku Ing. Jolanu Blažíčkovou, MBA.
tel.: 257 280 491
e-mail: blazickova@kr-s.cz

laptop-2562325_960_720