loader

Naposledy jsme se potkali s páteřními partnery projektu "ikap ii středočeského kraje"

Společně jsme zhodnotili plnění jednotlivých cílů a úkolů.

 

Protože projekt "IKAP II Středočeského kraje" již 30. června tohoto roku končí, nastává čas bilancovat. Proto jsme se také naposledy setkali s páteřními partnery našeho projektu a společně zhodnotili průběh celé jeho realizace.

Setkání se uskutečnilo 14. června 2023 v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje a zúčastnili se jej zástupci všech třinácti páteřních partnerů. Manažerka projektu Jolana Blažíčková všechny přivítala a stručně představila aktivity projektu, které se zaměřovaly na zvyšování gramotností pedagogických pracovníků, vzdělávání pro trh práce a podporu rovných příležitostí.

Na to pak navázala již s výsledky aktivit, které realizovali samotní partneři. V prezentaci, kterou měli přítomní možnost shlédnout, bylo shrnuto, co vše partneři dokázali a některá čísla jsou skutečně ohromující. Například vzdělávacích akcí, k nimž patří nejrůznější kroužky, workshopy, školení, platformy, apod., se za dobu trvání projektu zúčastnily tisíce lidí, ať už pedagogických pracovníků nebo dětí - žáků nejen středních škol, ale také základek, přičemž se nezapomínalo ani na mateřské školy. 

Vedle vzdělávacích akcí partneři pořádali také zábavné soutěže, projektové dny, konference a podobné akce, jež se setkávaly s velkým úspěchem u svých návštěvníků. Velmi zajímavé a přínosné byly také aktivity, které školy, Vzdělávací institut Středočeského kraje a Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje organizovaly v rámci podpory rovných příležitostí - zmínit můžeme kupříkladu inkluzi dětí s tělesným postižením prostřednictvím hodin tělesné výchovy, v níž bylo dosaženo skvělých výsledků. 

Projektoví partneři také hojně využívali možnosti vysílat své pedagogy na zahraniční stáže. Pedagogičtí pravovníci tak navštívili školy a lycea například ve Francii, Velké Británii, Dánsku, Finsku, Slovinsku, Německu nebo třeba v Itálii, na Islandu nebo Slovensku. Tam porovnali český systém vzdělávání s těmi zahraničními, inspirovali se novými přístupy a metodami a navázali úzké spolupráce s hostitelskými institucemi. V mnoha případech ale také bylo konstatováno, že rozhodně ne vše, co v zahraničí ve školách praktikují, je lepší než u nás v České republice a my se tak opravdu nemáme za co stydět.

Po prezentaci výsledků jednotlivých aktivit zúčastnění diskutovali rovněž o problémech, které je při realizaci potkávaly. Nejvíce nám všem práci komplikovala bezesporu pandemie COVID a probíhající válečný konflikt na Ukrajině, ale řešit se musely i potíže s různými dodavateli, v některých případech pak také neznalost či nedodržování projektových pravidel a další.

Naopak jako plus všichni vnímají komunikaci s partnery i realizačním týmem, společnou snahu dotáhnout vše do úspěšného konce, sdílení zkušeností a dobré praxe mezi jednotlivými školami a mnoho dalšího.

A to, že plusy nakonec převažují mínusy, dokládá i fakt, že přítomní partneři na setkání vyjádřili svůj zájem pokračovat v dalším projektu. O něm informovala Jolana Blažíčková účastníky s tím, že bude financován z Operačního programu Jan Amos Komenský a jeho realizace skončí nejpozději 30. června 2028. Podle zatím dostupných informací se projekt bude nazývat "Implementace dlouhodobého záměru" a bude klást důraz především na systémová opatření nebo kupříkladu na podporu a budování leadershipu škol v rozličných oblastech. Všechny podrobnosti budou případným zájemcům samozřejmě včas sděleny.

V úplném závěru manažerka projektu srdečně poděkovala jménem celého realizačního týmu "IKAP II Středočeského kraje" všem partnerům projektu za jejich spolupráci, odvahu a úsilí realizovat své úkoly s cílem zlepšit a modernizovat kvalitu výuky, zvýšit kompetence pedagogů a následně tak i zkvalitnit podmínky pro žáky.  

Nyní nám už zbývá jen dokončit několik posledních úkolů, uzavřít projekt a potřebnou administrativu a začít se těšit, že budeme moci začít realizovat podobně zajímavý, užitečný a přínosný projekt.   

Setkání s partnery_14.06.2023_a.jpg

Setkání s partnery_14.06.2023_b.jpg

Setkání s partnery_14.06.2023_d.jpg

Setkání s partnery_14.06.2023_c.jpg

Setkání s partnery_14.06.2023_e.jpg