loader

Jak se stát lídrem ve svém oboru? Naše partnerské školy to vědí.

 

Své aktivity a vize do budoucna představily na konferenci „Leadership ve škole“.

 

 

O tom, že jsme se v projektu „IKAP II Středočeského kraje“ mimo jiné zaměřili také na téma leadershipu, už jste od nás mnohokrát slyšeli. Jak jsme se s tímto úkolem poprali, jak mu rozumíme a co od něj čekáme, jak s ním budeme dále pracovat a jak nám pomůže posouvat sebe i naše lídrovské partnerské školy kupředu – to vše jsme si řekli na konferenci nazvané „Leadership ve škole“, která se uskutečnila 9. května 2023 v Praze.

Přítomné zástupce našich partnerských škol srdečně přivítal radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Milan Vácha.

Po něm dostala slovo Renata Hauptfleischová ze společnosti Human Garden, která pro naše partnery připravila praktický dvoudenní workshop k leadershipu a budování značky. Na této akci zúčastnění diskutovali se zkušenými lektory na téma lepší komunikace nejen v pracovním týmu, ale i se žáky a jejich rodiči, vyměnili si zkušenosti, jak leadership v jejich školách opravdu funguje a jaké mají s touto metodou zkušenosti. Lektoři atraktivního a zajímavými informacemi nabitého workshopu velmi ocenili to, že se školy inspirovaly navzájem a otevřeně diskutovaly, v přátelské a spolupracující atmosféře. I od účastníků školení zazněla jen slova chvály a spokojenosti s jeho průběhem.

Po zhodnocení workshopu již přišly na řadu samotné školy, které návštěvníkům představily své aktivity, které v rámci leadershipu ve svých oborech již realizují, a které plánují do budoucna.

Jaromír Hřebecký a Petra HřebeckáGymnázia Hostivice uvedli, že se zaměřují na práci s nadanými dětmi, na výukovou strategii a výhody výuky mimo školu. Aktivity školy se dají v tomto směru rozdělit na sekci přírodovědnou a sekci humanitní. Žáci se s nadšením zapojují do společných úkolů, jejichž výsledkem je například nově vybudovaná krásná naučná stezka nebo třeba v několika soutěžích oceněný časopis GéHáčko. Děti také realizují nejrůznější projekty, účastní se zajímavých expedic nebo kroužků – k těm patří kupříkladu hra na drumbeny, s nimiž také žáci již několikrát úspěšně vystoupili.

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, zastoupená Michaelou Rosickou a Lenkou Rohanovou, se aktuálně soustředí na nový přístup ke vzdělávání, zaměřený na pedagogy a zvyšování jejich kompetencí. Pro své žáky škola připravila program pro adaptační kurzy, uskutečnila se velmi úspěšná úniková hra pro celou školu a nezapomíná se ani na praktické kroužky pro žáky středních škol a 2. stupně základních škol. V rámci svého lídrovství se Obchodní akademie chce v budoucnu více a lépe prezentovat, zjednodušit webové stránky a pracuje také na novém školním logu. Jejím dalším cílem je nabízet aktivity, které dobře umí, nejen svým studentům, ale i veřejnosti.

Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku je lídrem v oblasti matematiky. Jak nám sdělili Václav Němec a Jindřiška Kopřivová, škola v této oblasti realizuje opravdu mnoho kroků. Mimo jiné proběhlo již 10 ze 13 naplánovaných setkání matematického kabinetu, jichž se zúčastní zástupci vždy nejméně 3 škol a na nichž se diskutuje o novinkách v matematice, metodách její výuky, ale i problémech, se kterými se školy potýkají. SPŠ se také podělila se svými zkušenostmi s výukou matematiky v angličtině pomocí metody CLIL a s využíváním aplikací GeoGebra a WordWall za pomoci iPadů, které mají žáci k dispozici. Škola rovněž vytvořila vzorové ročníkové testy nebo také nový vzorový Školní vzdělávací program, který nyní ověřuje ve výuce prvních ročníků.

Střední průmyslová škola a Vyšší obchodní škola Kladno reprezentovaná Miroslavem Dundrem a Vlastimilem Jahodou má za to, že úspěšnou školu tvoří nejen moderní vybavení a pomůcky, ale především kvalitní pedagogové i žáci. Soustředí se proto třeba již na přijímací řízení. Největší problém mají tradičně uchazeči s matematikou, proto pro ně kladenská průmyslovka pořádá přípravné kurzy. Edukuje ale také učitele z okolních základních škol, protože právě na jejich bedrech leží největší odpovědnost za přípravu svých žáků na budoucí výběr střední školy a své profese. Kromě také škola podporuje další vzdělávání svých pedagogických pracovníků a rozšiřuje rovněž svou nabídku volnočasových aktivit. Kupříkladu výsledky šikovných účastníků rukodělného kroužku slouží jako školní propagační předměty a zkušenosti z něj jsou samozřejmě využívány i v samotné výuce.

Monika Brožová přítomné informovala, že Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov je lídrem v cizojazyčné gramotnosti a momentálně také jedinou odbornou bilingvní školou v České republice. To znamená, že výuka některých předmětů probíhá v angličtině a z daných předmětů se také v angličtině maturuje. Škola postupně přidává další předměty vyučované v AJ, to ovšem znamená neustálou přípravu a vzdělávání pedagogického sboru. Učitelé se proto účastní zahraničních stáží, setkávají se v rámci workshopů k výuce anglického jazyka se svými kolegy ze středních i základních škol a k dispozici mají také odbornou literaturu v angličtině. Vedle toho si ale spoustu učebních materiálů musí připravovat a zpracovávat sami, protože nabídka cizojazyčných pomůcek v oboru není právě nejširší. Pro své žáky pak benešovská zemědělka pořádá například odpolední jazykové školy a organizuje i jazykové aktivity pro žáky základních škol.  

Lídrem v digitální gramotnosti je Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi. David Tichý a Renata Lebedová představili aktivity, které škola v této oblasti podniká. K nim patří například Centrum kolegiální podpory, systémová podpora vzdělávání pedagogů nebo rozšiřování kompetencí a činností školy. Škola jde příkladem svým žákům v průkopnictví, inovacích a pokroku. V Čáslavi se vedle pomoci se zvyšováním digitálních kompetencí na středních a základních školách zaměřují se svým projektem „Digi školka“ také na mateřské školy, které jsou v této oblasti z velké části ještě „nepolíbené“. Pedagogové jim pomáhají se zaváděním a využíváním digitálních technologií, poskytují jim učební pomůcky, apod. Ve spolupráci se Základní školou Vrdy se také v jejím Polytechnickém centru pořádají nejrůznější kroužky a aktivity, do nichž se zapojují i samotní žáci čáslavského gymnázia v roli lektorů juniorů.

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín, zastoupená na setkání Lukášem Novákem a Simonou Kyjovskou, se zaměřuje na digitalizaci a polytechnické vzdělávání, 3D technologie a na společné vzdělávání pro všechny generační skupiny – tedy nejen žáky středních a základních škol, ale také pedagogy a rodiče a prarodiče žáků. Pro cílové skupiny škola pořádá rozličné kroužky, soutěže a další aktivity, jmenována byla například vědecká konference „Já, strojař“, HI-TECH centrum MakerSpace, Noc otevřených dveří a mnoho dalších. Cílem kolínské průmyslovky je být tzv. meeting pointem, s moderním vybavením, kvalifikovanými pedagogy, podporou talentů a známým brandem.

Lídrem v oblasti technického vzdělávání je bezesporu Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové škola v Kutné Hoře. Podle jejího ředitele Josefa Tremla se škola neustále posouvá a organizuje proto školení vedoucích pracovníků i pedagogů, ale také společné akce k tomuto tématu, jako jsou teambuildingy, zahraniční stáže a exkurze, apod. V plánu rozvoje školy je obsaženo zapojení zaměstnanců, studentů i rodičů. Cílem kutnohorské školy je vybudovat moderní Centrum rozvoje technického vzdělávání a především být zkušeným a dobrým partnerem pro všechny. To se škole daří již teď, protože je mezi školami ve Středočeském kraji známá svou profesionalitou a ochotou vždy poradit a pomoci.  

Snad nejznámějším brandem Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném jsou Laborky.cz. Do tohoto ohromného, úspěšného a žáky oblíbeného projektu, který se pyšní například pravidelnou spoluprací s Českou televizí na vědecko-popularizačních pořadech (jmenujme třeba realizaci pokusů v pořadu „Zázraky přírody“), se zapojuje také akademická sféra i soukromé subjekty. Slánské gymnázium rovněž objíždí se svou dodávkou české školy a školky, předvádí v nich atraktivní experimenty, pořádá kroužky robotiky, 3D a vesmíru nebo se účastní MakerFair v Praze, kde spolu se společností Prusa Research organizuje otevřené dílny. Do budoucna si podle Pavla Rubíka dala škola za cíl více se se svými aktivitami otevřít veřejnosti a rozšířit své prostory, kde by se mohly různé generace scházet, využívat vybavení Laborek.cz a inspirovat se navzájem.  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice se ve svém lídrovství soustředí na téma kariérového poradenství pro cílovou skupinu napříč všemi generacemi. Marcela Hrejsová a Ivana Kletečková všechny pozvaly na oslavy 25. výročí školy, na němž budou zúročeny právě nabyté zkušenosti z leadershipu. Škole se podařilo nakoupit moderní vybavení a momentálně také rekonstruuje prostory a buduje nové IT učebny a chemickou laboratoř. Svými aktivitami v oblasti kariérového poradenství neratovická škola pomáhá při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoli fázi života. Vedle toho se zde organizují zajímavé kroužky a soutěže pro žáky mateřských, základních i středních škol, ale také pro širokou veřejnost. Žáci školy mají možnost absolvovat odborné stáže u zaměstnavatelů, účastnit se výměnných pobytů v jiných školách a mnoho dalšího.

Veronika Jiráčková ze Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně informovala o lídrovství školy v oboru Truhlář. V rámci této aktivity se škola soustředí především na propagaci oboru, svých učitelů a mistrů, ale také třeba výrobků žáků oboru, k čemuž jim pomáhá nové vybavení truhlářské dílny včetně CNC stroje. K tomu se pořádají akce, jako například Veletrh řemesel nebo Řemeslný trh, navazují se spolupráce s mateřskými školami i se základními školami v regionu (kroužky, dílny, příměstské tábory) a nezapomíná se samozřejmě ani na širokou veřejnost – škola nabízí kupříkladu tvořivé dílny pro rodiče či prarodiče s dětmi. Kolínské stavebce se také daří zapojovat do svých aktivit odborné firmy z okolí (přednášky, exkurze, odborné semináře, účast na školních akcích) a úzce spolupracuje se středními školami u nás i v zahraničí.

Po přednesených prezentacích o realizovaných i plánovaných krocích partnerských škol vše shrnula a zhodnotila manažerka projektu „IKAP II Středočeského kraje“ Jolana Blažíčková. Školám patří dle jejích slov obrovská pochvala a poděkování, protože udělaly v tématu leadershipu skutečně ohromné množství práce.

A my doufáme a věříme, že se těmto aktivitám budou věnovat i po skončení projektu, protože leadership ve vybraných oborech je, jak vidno, v rukou našich partnerů nejen úspěšný, ale určitě také přínosný a inspirativní i pro ostatní školy, nejen ve Středočeském kraji.

Leadership_a.jpg

Leadership_b.jpg

Leadership_d.jpg

Leadership_f.jpg

Leadership_h.jpg

Leadership_j.jpg

Leadership_l.jpg

Leadership_n.jpg

Leadership_p.jpg

Leadership_r.jpg

Leadership_c.jpg

Leadership_e.jpg

Leadership_g.jpg

Leadership_i.jpg

Leadership_k.jpg

Leadership_m.jpg

Leadership_o.jpg

Leadership_q.jpg

POZVÁNKA.png