loader

Naše poslední konference je úspěšně za námi.

A kdo ji nenavštívil, udělal chybu, protože byla plná zajímavých témat, skvělých vystupujících a inspirativní atmosféry.

 

Ve velmi příjemných prostorách pražského konferenčního centra GreenPoint se 17. května 2023 uskutečnila naše úplně poslední konference v rámci projektu "IKAP II Středočeského kraje". Její název byl "Inspiruj se v odlišnosti" a zúčastnilo se jí více než 100 návštěvníků z řad pedagogů, pedagogických pracovníků, výchovných poradců, speciálních pedagogů a školních psychologů ze základních i středních škol. 

Konferenci zahájil vřelým přivítáním a poděkováním za hojnou účast radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Milan Vácha. Po něm začal první blok zajímavých vystoupení. Jako první se slova ujal Michal Jahn ze společnosti Everesta, který se zaměřil na téma práce se třídami s vyšší koncentrací dětí z odlišného socioekonomického prostředí. K tomu je nutný rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a přímá práce s učiteli v oblasti kreativního myšlení a inovací ve třídě, zrovna tak jako podpora tzv. well-beingu a bezpečného prostředí ve třídě. Zúčastnění slyšeli konkrétní zkušenosti a rady, jak efektivně změnit nastavení třídy a zlepšit motivaci dětí k získávání vzdělání.

Po něm nastoupila Pavlína Šlajsová z Everesty a představila téma inkluze prostřednictvím hodin tělesné výchovy. Podle jejích zkušeností se ukazuje, že děti s tělesným postižením jsou bohužel, často zbytečně, osvobozovány z hodin tělesné výchovy. Proto také ukázala model podpory, který naopak prostředí při hodinách tělesné výchovy, které je poměrně neformální, dokáže využít pro skutečnou inkluzi a zapojit tak uspokojivě všechny děti. 

Jana Mrázková z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje pak navázala s tématem podpory inkluzivního vzdělání skrze podpůrné profese a učitele a shrnula aktivity PPP Středočeského kraje., k nimž patří například více než osmdesát setkání v rámci platformy pro školní psychology a speciální pedagogy, asistenty pedagoga a učitele v mateřských školách nebo třeba čtyřicet kurzů pro školy. Představen byl také nově zpracovaný Katalog pomůcek, který školám výrazně usnadní práci při jejich vyhledávání. 

První sérii příspěvků zakončilo krásné překvapení žáků Gymnázia Hostivice, kteří nám úžasně zahráli několik písní na drumbeny. Jejich dokonale sladěné a profesionální vystoupení zaslouženě sklidilo velký potlesk.

Po krátké přestávce konference pokračovala představením diagnostické testové baterie PorTex, které se ujala Klára Špačková z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tato nová baterie gramotnostních dovedností vznikla a byla standardizována v rámci projektu TAČR právě na katedře psychologie. Klára Špačková přítomným ukázala teoretická východiska, strukturu materiálů a možnosti využití diagnostických nástrojů.

Na nadané žáky ve školním prostředí se zaměřila Andrea Štefáčková  z projektu BUBO, jehož cílem je podpora a rozvoj nadaných. V jejím příspěvku zazněly nejčastější problémy pramenící z nadání a také to, jak se projevují ve školním prostředí. Účastníci se také dozvěděli, jak nadané žáky ve svých třídách identifikovat, a jak s nimi pak adekvátně pracovat a jejich nadání rozvíjet.

Posledním bodem dopoledního programu bylo téma diferenciace výuky a s ním Terezie Kaltounková ze Základní školy v Kralupech nad Vltavou, která se této problematice dlouhodobě věnuje. Dle jejích slov by měl dnešní způsob vzdělávání žáků zohledňovat individuální potřeby každého dítěte, jeho schopnosti, pracovní tempo a především potřebu podpůrných opatření, což ale samozřejmě klade na pedagogy velké nároky. Proto Terezie Kaltounková ukázala možnosti organizace práce se třídou, rozdělení kompetencí a využívání různých úrovní úkolů, aby bylo možné podchytit a využít potenciál každého dítěte.

Sérii vystoupení a příspěvků uzavřelo vyhodnocení zábavného kvízu, v němž zúčastnění vyplňovali správné odpovědi na otázky vztahující se k zaměření konference. A jak se ukázalo, naši návštěvníci byli skutečně pozorní a chytří, protože měli všechny odpovědi naprosto správně. Výherci však mohli být pouze tři a jejich vylosování se ujali radní Milan Vácha, vedoucí Odboru školství Středočeského kraje Michaela Vencová a Jana Mrázková z PPP Středočeského kraje. Po gratulaci a předání cen následoval společný oběd a intenzivní diskuse všech účastníků, kteří při dobrém jídle probírali nové poznatky a porovnávali je se svými zkušenostmi. 

V odpoleční části pak bylo připraveno celkem šest zajímavých workshopů, z nichž si zúčastnění mohli zvolit vždy dva a ty po sobě navštívit. V první části měli na výběr z témat "Mindfulness ve školním prostředí" pod vedením lektorky Zuzany Knesplové, "Výuková podpora žáků se zaměřením na rozvoj matematických představ a dovedností s využitím on-line aplikace VČELKA" s lektorkou Renatou Wolfovou nebo "Diferenciace výuky u žáků se lehkou mentální retardací", který si nachystala Terezie Kaltounková.

Ve druhé části workshopů pak měli naši návštěvníci možnost vybírat z workshopů zaměřených na to, jak pracovat s nadaným žákem s lektorkou Andreou Štefáčkovou nebo na výukovou podporu žáků při čtení a psaní s využitím on-line aplikace VČELKA opět pod vedením Renaty Wolfové či téma diferenciace výuky u žáků se specifickými poruchami učení, za nímž stála znovu Terezie Kaltounková.

Při neformálním networkingu a diskusi, které následovaly po skončení všech zmíněných workshopů, jsme se s velkou radostí dozvěděli, že se celá akce všem velice líbila. Přítomní hodnotili pozitivně jak zvolená témata konference a jednotlivé vystupující a lektory, tak i celou organizaci, prostory, kde se akce konala, a také výborné pohoštení, které nám v GreenPointu připravili. 

A my k tomu dodáváme, že se konference, uspořádaná jako poslední v rámci projektu "IKAP II Středočeského kraje", nesla po celou dobu svého konání ve velmi příjemné, přátelské, inspirativní a kolegiální atmosféře. Za to patří velké poděkování našim zkušeným prezentátorům a lektorům, organizátorům z konferenčního centra, ale především všem hostům, kteří s námi tento den, i přes své nabité pracovní programy, strávili. Moc nás těší, že byla konference úspěšná a věříme, že si její účastníci s úsměvem na rtech odnesli nové informace a poznatky, které jim třeba alespoň trochu pomohou v jejich náročné profesi.

 

Prezentace vystupujících na naší konferenci naleznete uložené ZDE.

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_c.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_a.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_d.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_f.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_h.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_j.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_l.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_n.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_p.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_q.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_s.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_b.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_e.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_g.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_i.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_k.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_m.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_o.jpg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_úvod 3.jpeg

Inspiruj se v odlišnosti_17.05.2023_r.jpg