loader

gymnázium a střední odborná škola pedagogická Čáslav se v našem projektu intenzivně věnuje i čtenářské gramotnosti

Pro své kolegy pedagogy z okolí Čáslavska uspořádala škola více než třicet setkání s mnoha zajímavými tématy.

 

Vedle digitální a přírodovědné gramotnosti se kolegyně a kolegové z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi v uplynulých třech letech realizace projektu "IKAP II Středočeského kraje" intenzivně věnovali také podpoře čtenářské gramotnosti.

Jejich cílem přitom bylo vytvořit v rámci centra kolegiální podpory prostor, kde by pedagogové z Čáslavska a okolí mohli sdílet přístupy k rozvoji čtenářské gramotnosti a příklady dobré praxe v oblasti práce s podporou čtenářství, porozumění textu a zpracování informací.

Za tímto účelem škola organizovala setkání pedagogických pracovníků, která by se dala rozdělit do dvou skupin. Jedna z nich se zaměřila na pedagogy pracující se žáky v předškolním vzdělávání a v prvních dvou ročnících základní školy - tedy s těmi, kteří ve většině spadají ještě do skupiny nečtenářů. Zde se diskutovalo o možnostech a metodách, jakým způsobem lze rozvíjet přirozenou touhu dětí získávat informace a podporovat je v další práci s nimi, aby se naučily nové poznatky třídit, zpracovávat a efektivně využívat.

Velmi se osvědčilo propojení cílové skupiny z různých vzdělávacích stupňů, které umožnilo přirozené předávání zkušeností a zajímavých postřehů, mimo jiné i na téma očekávání ohledně kompetencí, se kterými by měli žáci jednotlivé stupně vzdělávání opouštět, a případně, co nedostatečná výbava způsobuje na dalším stupni (při přechodu z MŠ na ZŠ).

Setkání v rámci druhé skupiny pak byla věnována učitelům 2. stupně základní školy a středních škol. Hlavním přínosem této sítě bylo smazání utkvělé představy o čtenářské gramotnosti jako takové. Mnoho pedagogů pracovalo s tím, že se toto téma týká výhradně hodin literatury, českého jazyka, případně čtení, a proto pro ně setkání pod hlavičkou podpory rozvoje čtenářské gramotnosti nebyla zajímavá. Intenzivními rozhovory a různorodou nabídkou témat jednotlivých setkání se však čáslavské škole podařilo vyzdvihnout cíl a podstatu rozvoje čtenářské gramotnosti - totiž schopnost žáků porozumět přečtenému textu z jakékoliv oblasti, kriticky posoudit jeho obsah, hlavní pilíře sdělení samostatně interpretovat, diskutovat o nich a svůj názor si také obhájit.

Během celkem dvaatřiceti setkání se jejich účastníci zabývali opravdu širokou paletu témat, mezi jinými například:

       současným pojetím povinné literatury

       krizí čtenářství u dětí (i dospělých)

       aktivizačními metodami a hodnocením v rámci jazykového vzdělávání

       rolí dramatu při podpoře vnímání jiných forem textu

       zpracováním literatury faktu

       významem tvůrčího psaní

       významem pohádek, říkadel a písniček

       hlasovým projevem  a podporou řečových dovedností

       významem komiksu pro rozvoj čtenářské gramotnosti

       významem grafického zpracování textu pro (začínající) čtenáře

       rozvojem komunikace, adekvátní formulací myšlenek, vnímáním mluveného slova, vzájemným nasloucháním, přiměřenou argumentací a porozuměním řečovému projevu

       kritickým myšlením 

a mnoha dalšími.

S ohledem na lídrovství Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi v oblasti rozvoje digitální gramotnosti bylo samozřejmě několik setkání věnováno také problematice využívání digitálních technologií při rozvoji kompetencí ve čtenářské gramotnosti.

Více o všech realizovaných aktivitách školy naleznete na jejich projektovém webu. Vzhledem ke komplexnosti možnosti využití kompetencí získaných prostřednictvím čtenářské gramotnosti v každodenním životě považuje čáslavský tým zaměření na její rozvoj za zásadní při poskytování podpory pedagogickým pracovníkům jakéhokoliv zaměření. A my jsme moc rádi, že se Gymnáziu a SOŠ pedagogické Čáslav podařilo tento cíl úspěšně naplňovat, a to navíc v přátelské, inspirativní a spolupracující atmosféře.

GaSOŠPg Čáslav_ČG_e.jpg

GaSOŠPg Čáslav_ČG_d.jpg

GaSOŠPg Čáslav_ČG_a.jpg

GaSOŠPg Čáslav_ČG_b.jpg

GaSOŠPg Čáslav_ČG_c.jpg