loader

KPPP ON-LINE SETKÁNÍ: TRANGENDER - ŽÁCI S NEJISTOTOU V POHLAVNÍ IDENTITĚ

 

V posledních letech narostl počet žáků, kteří vnímají nesoulad mezi prožívaným a biologickým pohlavím. Řada škol se ocitá v bezradnosti, neví, jak na tuto situaci reagovat. Seminář usiluje o podporu pedagogů v této aktuální situaci. Nabízí seznámení se základním odborným kontextem problematiky, poskytuje inspiraci pro možné postupy při práci s žáky s nejistotou v pohlavní identitě a otevírá prostor pro sdílení zkušeností a diskuzi.

 

SEMINÁŘ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN.

 

Termín: 19. 6. 2023 (14:00 - 18:00 hod.)

Místo: ON-LINE

Organizátor: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Lektorky: Mgr. Radka Fraňková

Cílová skupina: učitelé základních a středních škol, školní psychologové, metodici prevence, výchovní poradci, ředitelé škol

Bližší obsah:
Cílem semináře na toto aktuální téma je pomoci pedagogům zaujmout stanovisko k problematice nejistoty pohlavní identity, podepřené kvalitními odbornými zdroji. Rozšiřuje povědomí o psychologických a sociálních souvislostech a s ohledem na potřeby každého jedince i potřeby školy a usiluje o hledání dobrých cest, které bude škola schopna směrem k žákům s nejistotou v pohlavní identitě a jejich rodičům otevřeně komunikovat.

Příklady probíraných témat:  

Experimentální část

  • rozvoj sebereflexe a uvědomění vlastních postojů k žákům s nejistotou v pohlavní identitě
  • reflexe možností a limitů školy při práci se žáky a jejich rodiči, kterých se tato problematika týká
  • sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami

Teoretická a informativní část

  • vymezení základních pojmů vztahujících se k transgender tematice 
  • popis aktuální situace
  • psychologické a sociální souvislosti hledání a utváření pohlavní identity
  • základní informace o procesu tranzice

.Max. počet účastníků: 15

Cena semináře: zdarma

V případě nejasností se obracejte na: Mgr. Renata Kolářová, e-mail: kolarova@kppp.cz.