loader

„KAP – krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje“ (KAP)

 • Název projektu: KAP – krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje
 • Zkrácený název projektu: KAP
 • Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000502
 • Období realizace: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2022
 • Rozpočet projektu celkem: 25 939 781,50 Kč
  Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

  Cílem projektu bylo vytvořit akční plány vzdělávání pro území Středočeského kraje. Plány byly vytvořeny prostřednictvím široké spolupráce všech aktérů na základě pořádání tematických setkávání, workshopů, konferencí a činností minitýmů. Tyto společné aktivity přispěly k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, a tím zlepšily kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, na podporu slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

1. KAP I pro roky 2017 až 2019 – dokumenty
2. KAP II pro roky 2020 až 2022 – dokumenty


 • Název projektu: KAP – krajské akční plánování ve Středočeském kraji II
 • Zkrácený název projektu: KAP II Středočeského kraje
 • Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023121
 • Období realizace: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2023
 • Rozpočet projektu celkem: 11 517 560,60 Kč
  Projekt je podpořen  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Co projekt řeší?

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora akčního plánování v oblasti vzdělávání ve Středočeském kraji.
Důraz je kladen zejména na podporu spolupráce škol, místních akčních skupin (MAS), příspěvkových a neziskových organizací a dalších aktérů ve strategickém plánování rozvoje gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů.

Součástí projektu jsou rovněž aktivity vedoucí k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání.

Zapojené subjekty:

 •  Vzdělávací institut Středočeského kraje

Přehled MAP/MAS – rozdělení pracovníků KAP do řídících výborů


KAP pro roky 2023, 2024 a 2025 – dokumenty budou vloženy v 1.Q/2023